Komenda Miejska Policji w Piekarach Śląskich

Biuletyn Informacji Publicznej

Przedmiot działalności

Strona znajduje się w archiwum.

Policja jest umundurowaną i uzbrojoną formacją służącą społeczeństwu i przeznaczoną do ochrony bezpieczeństwa ludzi oraz do utrzymywania bezpieczeństwa i porządku publicznego.

Do podstawowych zadań Policji należą:

  • ochrona życia i zdrowia ludzi oraz mienia przed bezprawnymi zamachami naruszającymi te dobra,
  • ochrona bezpieczeństwa i porządku publicznego, w tym zapewnienie spokoju w miejscach publicznych oraz w środkach publicznego transportu i komunikacji publicznej, w ruchu drogowym i na wodach przeznaczonych do powszechnego korzystania,
  • inicjowanie i organizowanie działań mających na celu zapobieganie popełnianiu przestępstw i wykroczeń oraz zjawiskom kryminogennym i współdziałanie w tym zakresie z organami państwowymi, samorządowymi i organizacjami społecznymi,
  • wykrywanie przestępstw i wykroczeń oraz ściganie ich sprawców,
  • nadzór nad strażami gminnymi (miejskimi) oraz nad specjalistycznymi uzbrojonymi formacjami ochronnymi w zakresie określonym w odrębnych przepisach,
  • kontrola przestrzegania przepisów porządkowych i administracyjnych związanych z działalnością publiczną lub obowiązujących w miejscach publicznych, 
  • gromadzenie, przetwarzanie i przekazywanie informacji kryminalnych,

Zakres działania Komendy Miejskiej Policji określają przepisy o szczegółowych zasadach organizacji i zakresie działania komend, komisariatów i innych jednostek organizacyjnych Policji.

Metryczka

Data publikacji 24.11.2008
Data modyfikacji 27.11.2008
Podmiot udostępniający informację:
Komenda Miejska Policji w Piekarach Śląskich
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Piotr Budzyń
Osoba udostępniająca informację:
Piotr Budzyń Sekcja Prewencji
do góry