Komenda Miejska Policji w Piekarach Śląskich

Biuletyn Informacji Publicznej

Tryb kierowania

Strona znajduje się w archiwum.

 TRYB KIEROWANIA W KOMENDZIE MIEJSKIEJ POLICJI W PIEKARACH ŚLĄSKICH

 

Komendant kieruje Komendą przy pomocy I Zastępcy Komendanta Miejskiego oraz kierowników komórek organizacyjnych.

 

Kierowanie Komendą odbywa się zgodnie z zasadami wynikającymi z ogólnych i resortowych aktów prawnych, poleceniami Komendanta Głównego policji, Komendanta Wojewódzkiego Policji oraz według form i metod określonych przez jej kierownictwo, a w szczególności przez:

a) wydawanie zarządzeń, decyzji, rozkazów, instrukcji i wytycznych,

b) określenie w rocznym planie pracy głównych kierunków działania,

c) przeprowadzanie odpraw służbowych z udziałem kierowników komórek organizacyjnych bądź innych policjantów lub pracowników Policji,

d) zatwierdzanie planów przedsięwzięć, czynności i innych dokumentów związanych z funkcjonowaniem i działaniem komórek organizacyjnych Komendy,

e) zarządzanie kontroli problemowych, doraźnych, sprawdzających a także postępowań wyjaśniających,

f) podejmowanie decyzji w sprawach bieżących oraz wydawanie doraźnych, ustnych lub pisemnych poleceń.

Zastępca Komendanta jest upoważniony do reprezentowania Komendanta w kontaktach z innymi organami, osobami prawnymi i fizycznymi oraz innymi podmiotami w sprawach dotyczących działalności bezpośrednio nadzorowanych komórek i jednostek organizacyjnych Komendy

 

Do obowiązków I Zastępcy Komendanta należy:

 

a) sprawne kierowanie oraz organizowanie pracy podległych mu bezpośrednio komórek organizacyjnych Komendy poprzez przydzielenie im zadań,

b) sprawowanie bieżącej kontroli i nadzoru nad wykonywaniem przez podległe mu komórki organizacyjne Komendy zadań,

c) ustalanie zakresu i zasad współpracy podległych komórek organizacyjnych Komendy z komórkami i jednostkami organizacyjnymi podległymi Komendantowi Miejskiemu,

d) rozdział spraw wpływających do Komendy, których załatwianie leży w zakresie działania bezpośrednio nadzorowanych i podległych komórek i jednostek organizacyjnych oraz wydawanie w tym zakresie odpowiednich dyrektyw i dyspozycji w granicach swego zakresu działania i udzielonych upoważnień.


ZADANIA KOMÓREK ORGANIZACYJNYCH KMP W PIEKARACH ŚLĄSKICH


 

 1.Wydział Kryminalny

 

Wydział Kryminalny realizuje zadania w zakresie:

a) technicznej obsługi miejsc zdarzeń, wstępnej oceny zabezpieczonych śladów i dowodów oraz zlecenia badań kryminalistycznych,

b) ujawniania i ścigania sprawców przestępstw o charakterze kryminalnym,

c) prowadzenia rozpoznania operacyjnego z wykorzystaniem osobowych źródeł informacji,

d) określania i realizacji metod i taktyki zapobiegania przestępczości pospolitej,

e) prowadzenia postępowań przygotowawczych i innych czynności procesowych wynikających z przepisów szczególnych,

f) prowadzenia poszukiwań osób ukrywających się przed organami ścigania i wymiaru sprawiedliwości, osób zaginionych oraz identyfikacji osób i zwłok,

g) prowadzenie postępowań przygotowawczych z zakresu przestępstw przeciwko bezpieczeństwu w ruchu drogowym;

h) prowadzenia dokumentacji i rozliczeń finansowych związanych z funduszem operacyjnym.

 

2. Wydział do walki z Przestępczością Gospodarczą

 

Wydział do walki z Przestępczością Gospodarczą realizuje zadania w zakresie :

a) zapobiegania i zwalczania przestępczości gospodarczej,

b) organizowania sprawnych i skutecznych działań operacyjno – rozpoznawczych,

c) wypracowania i wdrażania metod jej ujawniania i ścigania,

d) prowadzenia postępowań przygotowawczych w sprawach gospodarczych,

e) współdziałania w tym zakresie z innymi organami administracji rządowej i samorządowej.


 

3. Wydział Prewencji

 

Wydział Prewencji realizuje zadania w zakresie:

a) prowadzenia analiz stanu zagrożenia przestępczością i innymi zjawiskami

negatywnymi mającymi na nią wpływ, na obszarze całego miasta,

b) organizowania służby patrolowo - obchodowej, doprowadzeń, służby dzielnicowych oraz służb dyżurnych,

c) przeprowadzania interwencji, legitymowania, zatrzymywania i osadzania osób, ujawniania i represjonowania za wykroczenia,

d) prowadzenie działań blokadowo - pościgowych i operacji policyjnych,

e) zabezpieczenia imprez o charakterze masowym,

f) udziału w asystach i udzielania pomocy,

g) oskarżania przed Sądem w sprawach o wykroczenia,

h) działania w zakresie przeciwdziałania demoralizacji nieletnich,

i) prewencji kryminalnej,

j) współpracy ze strażami miejskimi i innymi podmiotami działającymi na rzecz bezpieczeństwa i porządku prawnego,

k) działania w okolicznościach zewnętrznego zagrożenia bezpieczeństwa państwa i wojny, zagrożeń nadzwyczajnych, postępowania Policji w warunkach katastrofy naturalnej i awarii technicznej oraz w czasie innych zadań zagrażających bezpieczeństwu ludzi i środowiska, stanów gotowości do działań i alarmowania w jednostkach i komórkach organizacyjnych komendy.


 

4. Wydział Ruchu Drogowego

 

Wydzioał Ruchu Drogowego realizuje zadania w zakresie:

a) analizowania stanu bezpieczeństwa, porządku i płynności ruchu na drogach publicznych w rejonie działania Komendy, badania przyczyn i okoliczności powstawania zdarzeń drogowych,

b) ujawniania przestępstw i wykroczeń w ruchu drogowym oraz ścigania ich sprawców,

c) prowadzenia pracy profilaktyczno propagandowej w zakresie bezpieczeństwa ruchu drogowego,

d) współdziałania z innymi pionami służbowymi w sprawach ujawniania i zwalczania przestępczości kryminalnej i gospodarczej, szkolenia w zakresie nadzoru i kontroli ruchu drogowego, ochrony porządku i bezpieczeństwa podczas imprez i zawodów odbywających się na drogach publicznych,

e) współdziałania z organami administracji rządowej i samorządowej, prasą lokalną, w sprawach mających związek z bezpieczeństwem i porządkiem w ruchu na drogach.


 


5. Zespół Kadr i Szkolenia

 

Zespół Kadr i Szkolenia wykonuje zadania w zakresie:

a) realizacji zagadnień, w tym procedur kadrowych, związanych z wykonywaniem przez Komendanta zadań przełożonego właściwego w sprawach osobowych oraz przełożonego dyscyplinarnego podległych policjantów,

b) realizacji zagadnień związanych z wykonywaniem zadań kierownika urzędu i pracodawcy w stosunku do pracowników Policji zatrudnionych w komórkach i jednostkach organizacyjnych Komendy,

c) inicjowania i prowadzenia prac organizacyjno-etatowych w celu doskonalenia struktury organizacyjnejKomendy,
d) prowadzenia ewidencji, statystyki i sprawozdawczości kadrowej, organizacyjno-etatowej oraz stanu dyscypliny policjantów Komendy,

e) organizowania, koordynowania i prowadzenia systemu doskonalenia zawodowego policjantów i pracowników,

f) organizowania i nadzorowania zajęć wychowania fizycznego, taktyki i techniki interwencji policjantów oraz wyszkolenia strzeleckiego,

g) prowadzenie rejestrów postępowań dyscyplinarnych i wyjaśniających;

 

 

6. Zespół Prezydialny

 

Zespół Prezydialny realizuje zadania w zakresie:

a) obsługi administracyjno-biurowej,

b) przyjmowania, ekspediowania i ewidencjonowania poczty,

c) prowadzenia ewidencji i inwentaryzacji aktów prawnych oraz zapoznawania z nimi funkcjonariuszy i pracowników Komendy,

d) realizacji i nadzoru archiwizacji,

e) czynności materialno - technicznych zlecanych przez kierownictwo Komendy;

 

7. Zespół Finansów i Zaopatrzenia

 

Zespół Finansów i Zaopatrzenia realizuje zadania w zakresie:

a) prowadzenia rozliczeń ze środków pieniężnych otrzymanych na finansowanie wydatków

w formie akredytywy budżetowej, w terminach i na zasadach określonych przez Wydział

Finansów Komendy Wojewódzkiej Policji w Katowicach,

b) koordynowania wydatków budżetowych w ramach limitu finansowego przydzielonego Komendzie Miejskiej,

c) akceptowania dowodów księgowych pod względem merytorycznym, formalnym i rachunkowym związanych z realizacją wydatków budżetowych dokonywanych w imieniu Komendanta Wojewódzkiego Policji w Katowicach,

d) naliczania i sporządzania list wypłat należności pozapłacowych,

e) planowania i organizowania zaopatrzenia w środki materiałowo – techniczne i sprzęt specjalistyczny,

f) prowadzenia postępowań w sprawie szkód w majątku Policji,

g) sprawowania nadzoru nad powierzonym mieniem i utrzymywania współpracy w tym zakresie z merytorycznymi komórkami organizacyjnymi Komendy Wojewódzkiej Policji w Katowicach,

h) prowadzenie gospodarki transportowej KMP

 

8. Zespół Łączności i Informatyki

 

Zespół Łączności i Informatyki realizuje zadania w zakresie:

a) prowadzenia działalności w dziedzinie organizacji łączności oraz utrzymania w sprawności technicznej urządzeń i systemów łączności,

b) eksploatacji i wdrażania specjalistycznych systemów informatycznych oraz nadzoru nad ich funkcjonowaniem,

c) przenoszenia danych na komputerowe nośniki informacji kontroli poprawności wprowadzanych danych uzupełniania rejestracji i korekty błędów,

d) obsługi operatorskiej systemów informatycznych.


 

9. Kancelaria Tajna

 

Kancelaria Tajna realizuje zadania w zakresie:

a) przyjmowania, rejestrowania, przechowywania, przekazywania, udostępniania i wysyłania dokumentów i przesyłek niejawnych wg poszczególnych rejestrów,

b) prowadzenia i aktualizowania ewidencji obowiązujących aktów prawnych o charakterze niejawnym,

c) kontroli przestrzegania właściwego oznaczania i rejestrowania dokumentów niejawnych oraz sprawdzania stanu faktycznego z ewidencyjnym,

d) prowadzenia archiwizacji dokumentów niejawnych.

 


 

Metryczka

Data publikacji 25.11.2008
Data modyfikacji 13.06.2013
Podmiot udostępniający informację:
Komenda Miejska Policji w Piekarach Śląskich
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Piotr Budzyń
Osoba udostępniająca informację:
Piotr Budzyń Sekcja Prewencji
Osoba modyfikująca informację:
Dagmara Wawrzyniak
do góry